HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Ngày đăng 13/09/2023 | 17:04  | Lượt xem: 479

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo gồm: 05 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

1

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

2

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

2

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

1