HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Lưu thông hành hóa
Ngày đăng 22/11/2023 | 15:31  | Lượt xem: 43

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

2

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

4

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh