HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Nội vụ
Ngày đăng 21/11/2023 | 11:20  | Lượt xem: 40

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC TIN NGƯỠNG - TÔN GIÁO

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn một xã khác

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc

II

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến