HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Ngày đăng 21/11/2023 | 09:28  | Lượt xem: 186

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2

Đăng ký khai sinh

3

Đăng ký kết hôn

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

6

Đăng ký khai tử

7

Đăng ký khai sinh lưu động

8

Đăng ký kết hôn lưu động

9

Đăng ký khai tử lưu động

10

Đăng ký giám hộ

11

Đăng ký chấm dứt giám hộ

12

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

13

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14

Đăng ký lại khai sinh

15

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

16

Đăng ký lại kết hôn

17

Đăng ký lại khai tử

II

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đông, giao dịch

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

III

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

IV

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

V

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

VI

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1

Công nhận hòa giải viên

2

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

3

Thôi làm hòa giải viên

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

VII LĨNH VỰC HỘ TỊCH (LIÊN THÔNG)
1 Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
VIII LĨNH VỰC HOÀ GIẢI CƠ SỞ (LIÊN THÔNG)
1 Thực hiện hỗ trợ khi hoà giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng trong khi thực hiện hoà giải