Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 : Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Ủy ban nhân dân xã Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thông tin
6 Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thông tin
7 Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thông tin
8 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Ủy ban nhân dân xã Văn hóa - Thông tin
9 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân xã Tư pháp
10 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Ủy ban nhân dân xã Y tế
11 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Ủy ban nhân dân xã Y tế
12 Thủ tục thực hiện việc giải trình Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
13 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
14 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
15 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
16 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
18 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
19 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân xã Giáo dục - Đào tạo
20 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân xã Giáo dục - Đào tạo